Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ VŠĮ MAŽEIKIŲ PIRMINĖS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE

Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Mažeikių PSPC) asmens
duomenis, įskaitant ir specialiųjų kategorijų duomenis, tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio
27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos teisės aktų,
reglamentuojančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklą ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą,
nuostatomis.
Duomenų valdytojas – Mažeikių PSPC.
Duomenų subjektas – pacientai, kurių duomenis tvarko Mažeikių PSPC.

Duomenų valdytojas įsipareigoja:

 • užtikrinti tvarkomų duomenų saugumą;
 • tvarkyti duomenis tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 • tvarkyti duomenis teisėtai, skaidriai, sąžiningai;
 • užtikrinti, kad nebūtų tvarkomi pertekliniai duomenys;
 • tvarkyti duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina ir tik nustatytais tikslais;
 • vykdyti kitas teisės aktuose numatytas pareigas.

Duomenų subjektų teisės

Jūs turite teisę raštu kreiptis, kad:

 • Jums būtų suteikta informacija apie Jūsų tvarkomus asmens duomenis;
 • Jūs nesutinkate, jog toliau būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
 • būtų apribotas Jūsų duomenų tvarkymas, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas;
 • būtų ištaisyti ar sunaikinti Jūsų asmens duomenys, kai Jūs nustatote, jog duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • būtų sustabdytas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, jeigu Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra
 • tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • būtų ištrinti Jūsų duomenys, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, jog būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi.

Mažeikių PSPC teisės aktų nustatyta tvarka tam tikra apimtimi gali teikti valdomus ar tvarkomus
asmens duomenis duomenų gavėjams, turintiems pagrindą gauti asmens duomenis iš Mažeikių
PSPC.

Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, ar nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Mažeikių PSPC adresu Naftininkų g. 9, Mažeikiai arba  telefonu +370 616 19800,    el. paštu  vyr.slaugytoja@mazeikiupspc.lt


 

Atnaujinta