Naftininkų g. 9, 89239 Mažeikiai
+370 443 95 179
f

Komisijos ir darbo grupės

Darbo taryba – tai kolegiali poliklinikos valdymo institucija, atstovaujanti visiems poliklinikos darbuotojams, ginanti darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujanti jų interesams. Taryba sudaroma 3 metams.
Darbo tarybos nariai:
Gydymo taryba svarsto ir tobulina poliklinikoje vykdomą sveikatos priežiūros veiklą, teikia pasiūlymus direktoriui naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų įsigijimo, paslaugų teikimo klausimais, inicijuoja gydytojų kvalifikacijos kėlimą. Taryba sudaroma 3 metams, jos nutarimai yra rekomendacinio pobūdžio.
Gydymo tarybos nariai:
Slaugos taryba teikia pasiūlymus dėl slaugos paslaugų kokybės poliklinikoje užtikrinimo, analizuoja slaugos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo būdus ir poreikį. Taryba renkama 3 metams, ji teikia rekomendacinio pobūdžio nutarimus.
Slaugos tarybos nariai:
Stebėtojų taryba – tai patariamasis organas, sudaromas 5 metams įstaigos veiklos viešumui užtikrinti. Taryba analizuoja poliklinikos administracijos veiklą, išklauso ir vertina poliklinikos direktoriaus metinę ataskaitą, siūlo priemones įstaigos veiklai gerinti.
Stebėtojų tarybos nariai:
Korupcijos prevencijos komisija poliklinikoje vykdo ilgalaikę korupcijos prevenciją, stebėseną ir kontrolę, analizuoja korupcijos prielaidas ir jų išvengimo būdus, tiria pacientų nusiskundimus dėl galimų korupcijos apraiškų.
Korupcijos prevencijos komisijos nariai:
Medicinos etikos komisija įstaigoje nagrinėja sveikatos priežiūros specialistų elgesio ir sveikatos priežiūros specialistų tarpusavio etikos klausimus, kontroliuoja, kaip įstaigoje laikomasi medicinos etikos reikalavimų. Komisija sudaroma 3 metams. 
Medicinos etikos komisijos nariai:

Atnaujinta