Naftininkų g. 9, 89239 Mažeikiai
+370 443 95 179
f

Asmens duomenų apsauga

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą všį mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centre
Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Mažeikių PSPC) asmens
duomenis, įskaitant ir specialiųjų kategorijų duomenis, tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio
27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos teisės aktų,
reglamentuojančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklą ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą,
nuostatomis.
Duomenų valdytojas – Mažeikių PSPC.
Duomenų subjektas – pacientai, kurių duomenis tvarko Mažeikių PSPC.
Duomenų valdytojas įsipareigoja:

Duomenų subjektų teisės

Jūs turite teisę raštu kreiptis, kad:
Mažeikių PSPC teisės aktų nustatyta tvarka tam tikra apimtimi gali teikti valdomus ar tvarkomus
asmens duomenis duomenų gavėjams, turintiems pagrindą gauti asmens duomenis iš Mažeikių
PSPC.
Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, ar nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Mažeikių PSPC adresu Naftininkų g. 9, Mažeikiai arba  telefonu +370 616 19800, el. paštu  a.barvydiene@mazeikiupspc.lt

Atnaujinta