f
Naftininkų g. 9, 89239 Mažeikiai
+370 443 95 179
+370 443 95 133

Paciento elgesio taisyklės nedarbingumo metu

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 m. BIRŽELIO 30 d. ĮSAKYMO Nr. V-533/A1-189 „DĖL NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ BEI NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ, ŠIŲ PAŽYMĖJIMŲ BLANKŲ, TAIP PAT SUNKIŲ LIGŲ, KURIOMIS SERGANTIEMS VAIKAMS IKI 18 METŲ STACIONARE AR MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO GYDYMO ĮSTAIGOJE SLAUGYTI IŠDUODAMAS PAŽYMĖJIMAS NE ILGIAU KAIP 120 KALENDORINIŲ DIENŲ PER KALENDORINIUS METUS, SĄRAŠO BEI LIGŲ IR BŪKLIŲ, DĖL KURIŲ SUTEIKIAMOS PAPILDOMOS 14 KALENDORINIŲ DIENŲ NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGOS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2010 m. liepos 21 d. Nr. V-653 /A1-356
Vilnius

(IŠTRAUKA PACIENTUI)

VII. ELGESIO TAISYKLĖS NEDARBINGUMO METU

49. Gydytojas, išduodamas elektroninį pažymėjimą, laikinai nedarbingu pripažintą asmenį pasirašytinai (asmens medicininiuose dokumentuose) supažindina su elgesio taisyklėmis nedarbingumo metu bei prievole Fondo valdybos teritorinio skyriaus kvietimu atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigos GKK darbingumui patikrinti. Asmens ryšiams palaikyti duomenis – telefono numerį, jei jo neturi – asmens faktinės gyvenamosios vietos adresą gydytojas įveda į EPTS bei nurodo asmens medicininiuose dokumentuose.

50. Laikinojo nedarbingumo metu asmuo privalo vykdyti gydytojo nurodymus ir elgtis taip, kad jo netinkami veiksmai neužtęstų ligos ar sergančio šeimos nario slaugos trukmės. Fondo valdybos ar jos teritorinio skyriaus vyriausiajam specialistui (nedarbingumo kontrolei) pareikalavus, laikinai nedarbingu pripažintas asmuo turi atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

51. Elgesio taisyklių nedarbingumo metu pažeidimais laikoma, kai laikinai nedarbingu pripažintas asmuo:

51.1. gydytojo paskirtu laiku neatvyksta pasitikrinti darbingumo arba į GKK posėdį;

51.2. nesilaiko gydytojo nustatyto gydymo ir (ar) slaugos režimo;

51.3. neatlieka paskirtų gydymo, diagnostikos ir (ar) slaugos procedūrų;

51.4. atvyksta pas gydytoją neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų;

51.5. dirba (-o), mokosi (-ėsi), keliauja (-iavo);

51.6. vartojo alkoholį, narkotikus, toksines ar psichotropines medžiagas;

51.7. elgėsi taip, kad jo veiksmai galėjo užtęsti laikinojo nedarbingumo trukmę.

52. Elgesio taisyklių pažeidimais taip pat laikomi atvejai, kai asmuo, kuriam išduotas elektroninis pažymėjimas sergančiam šeimos nariui slaugyti, jo neslaugo ar neprižiūri.

53. Jeigu nedarbingumo laikotarpiu buvo pažeistos elgesio taisyklės, išduodant kitą elektroninį pažymėjimą EPTS nurodoma pažeidimo data ir pažeidimo pobūdis.

54. Elgesio taisyklių pažeidimus apdraustiems asmenims ir bedarbiams turi teisę nustatyti ir Fondo valdybos ar jos teritorinių skyrių vyriausiasis specialistas (nedarbingumo kontrolei), remdamasis dokumentais, patvirtinančiais elgesio taisyklių pažeidimus. Kai elektroniniai pažymėjimai išduodami vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, žvalgybos institucijose pagal žvalgybos pareigūno tarnybos sutartį tarnaujantiems asmenims, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnams, elgesio taisyklių pažeidimus turi teisę nustatyti institucijos, kuriose tarnauja pareigūnas.

 

Sveikatos apsaugos ministras Raimondas Šukys

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas

________________

Atnaujinta